Giedre Jirvell

Advokat

Advokat Giedre är engagerad, lyhörd och har ett stort personligt engagemang. Hon brinner för att rättsprövningen ska vara så rättssäker och objektiv som möjligt. I sitt arbete strävar hon därför alltid efter att den enskildes intressen, vare sig det är en privatperson eller ett företag, ska få gehör hos prövningsinstanserna. Hon har alltid varit intresserad av att arbeta med människor och bygga relationer. Advokat Giedre har bred kompetens inom det mark- och miljörättsliga området och drivs av att ständigt mötas av nya utmaningar.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån i Sverige AB grundades av advokat Giedre Jirvell, som har mångårig erfarenhet inom advokatbyråns specialistområden. Hon har sedan mitten av 2000-talet ägnat sig uteslutande åt miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Advokat Giedre Jirvell har tidigare varit ansvarig för tillstånds- och tillåtlighetsprövningar vid Miljödepartementet avseende frågor om miljö, energi och infrastruktur. Hon har dessutom arbetat med handläggning av miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsmål och ärenden vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Utöver det har hon tjänstgjort som verksjurist vid Havs- och vattenmyndigheten med ansvar för tillståndsprövningar, tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken och dit hörande förordningar med föreskrifter.

Advokat Giedre Jirvell har praktisk erfarenhet av lagstiftningsprocessen från Miljödepartementet och Socialdepartementet. Hon har genomfört ett antal reformer inom såväl miljö som plan- och byggområdet. Ett av de större projekten som hon har medverkat i är den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft i maj 2011, samt upphävandet av lagen om byggfelsförsäkring. Hon har vidare varit delaktig i ett flertal lagstiftningsärenden rörande kretslopp och kemikalier, samt varit ansvarig för regelförenkling inom plan-, bygg-, fastighetsrättsliga området. Under sin tjänstgöring i Regeringskansliet har hon dessutom haft ansvar för ett flertal sakfrågor som hon framgångsrikt har drivit såväl i nationella sammanhang som inom EU och globalt. Hon har därmed, förutom domstolsförhandlingar, även praktisk erfarenhet av EU- och FN-förhandlingar genom sitt deltagande i EU:s rådsarbetsgrupper i Bryssel och FN:s kommittéer i Genève och New York.

Advokat Giedre Jirvell är även expert på JP Infotorg inom områdena JP Miljönet, JP Samhällsbyggnadsnet samt JP Fastighetsnet, där hon skriver lagkommentarer och expertanalyser inom de olika sakområdena.

Advokat Giedre Jirvell har en juris kandidatexamen från Stockholms universitet med specialinriktning mot miljörätt (LL.M). Utöver det har hon studerat avtalsrätt, folkrätt och internationell miljörätt vid Australian National University, ANU Law School i Canberra, Australien, samt EU:s miljörätt vid Academy of European Law, European University Institute i Florens, Italien, och vid Uppsala universitet. Hon har även utbildat sig inom tvistelösningar och skiljeförfaranden enligt den utbildningsmodell som tillämpas vid Harvard Law School, och har därmed erhållit certifikat inom förhandlingar, medling och kommersiell skiljemannarätt från Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland, samt Tulane University Law School, USA.

I syfte att komplettera sin juridiska bakgrund har advokat Giedre Jirvell även fördjupat sig inom naturgeografi, kvartärgeologi och geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet. Hon vidareutbildar sig kontinuerligt och har gått fördjupningskurser vid Regeringskansliet, Domstolsakademin och hos privata kursarrangörer. Advokat Giedre Jirvell har därtill gått alla tre obligatoriska kurser inför advokatexamen hos Sveriges advokatsamfund. Kurserna har bestått av Advokatyrkets etik och teknik (delkurs 1); Förberedelse inför och förhandling i domstol (delkurs 2); samt Konstitutionell rätt – Riskhantering och rådgivaransvaret – Advokatens kärnvärden (delkurs 3 med examination). Advokat Giedre Jirvell har även avlagt advokatexamen med godkänt resultat och är medlem i Sveriges advokatsamfund.

ERFARENHET

Miljödepartementet, Regeringskansliet
Socialdepartementet, Regeringskansliet
EU:s rådsarbetsgrupper & FN-kommittéer
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
Havs- och vattenmyndigheten
Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån

UTBILDNING

Jur. kand. /LL.M, Stockholms universitet, med specialinriktning miljörätt
Internationell miljörätt, avtalsrätt och folkrätt, ANU Law School, Australian National University, Canberra, Australien
EU:s miljörätt, Academy of European Law, European University Institute, Florens, Italien
EU:s miljörätt, Uppsala universitet
Tvistelösning, medling och kommersiell skiljemannarätt, Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland samt Tulane University Law School, USA
Naturgeografi, kvartärgeologi och geologisk vetenskap, Stockholms universitet
Utbildning i advokatetik och advokatexamen, Sveriges advokatsamfund

MEDLEMSKAP

Medlem i Sveriges advokatsamfund

SPRÅK

Svenska
Engelska
Litauiska

GIEDRE JIRVELL

Advokat
giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt