Om oss

Jurister och advokater inom miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån består av inga traditionella jurister. Vi har valt att specialisera oss på miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen utgör vår kärnverksamhet.

Advokatbyråns jurister hjälper med att ansöka om bygglov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens hos kommunen. Vi överklagar beslut om bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispens till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Våra advokater och jurister arbetar även med ärenden som rör detaljplan, vindkraft, vattenverksamhet, artskydd, miljöfarlig verksamhet, miljöskador och sanering av förorenad mark. Fastighetsbildning och frågor hos Lantmäteriet, såsom servitut, samfälligheter och oklara fastighetsgränser, är också något som vi arbetar dagligen med.

Advokatbyråns jurister hjälper klienter med att driva rättsprocesser i kommunala nämnder, länsstyrelser, mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det förekommer även att vi överklagar till Högsta domstolen, samt agerar som ombud i Högsta förvaltningsdomstolen och hos regeringen. I sällsynta fall kan vi åta oss att väcka talan hos Justitiekanslern eller i Europadomstolen.

Vår egen historia och framtid

I slutet av 2013 hade advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell, efter flera år på Regeringskansliet, inom EU och FN, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt samt Havs- och vattenmyndigheten, en längtan efter något annorlunda, genuint och personligt.

Branschen dominerades då av affärsjuridiska advokatbyråer, som var mest fokuserade på omfattande tillståndsärenden och uppdrag gentemot industribolag och offentliga organ. Endast ett fåtal byråer företrädde enskilda personer och mindre företag i domstol, vilket även syntes vid domstolsförhandlingar i mark- och miljödomstolarna. Privata aktörer, såväl näringsidkare som fastighetsägare, kunde många gånger, utan ett ombud i domstol, hamna i underläge, med ett negativt domstolsutslag som följd.

Och det som ligger oss varmast om hjärtat – människorna, egendomsskyddet, rättssäkerheten samt rätten till en rättvis rättegång – fick alldeles för lite utrymme i domstolsprocessen. Vår önskan var således att lyfta den enskildes rättigheter, så att en bättre balans skulle uppnås vid intressekonflikterna mellan det allmänna och det enskilda. Detta är anledningen till att vi startade Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån.

En mötesplats för människor, där juridik möter det personliga

Vi bestämde oss tidigt för att vara en modern och personlig byrå. Vi ville vara ett företag med medarbetare som tänker i helt andra banor. Vårt mål är att se människan i varje ärende snarare än ytterligare en affär.

Vi är måna om att varje klient vi möter ska känna sig värdefull och unik. Vi värdesätter högt klientrelationer och har ett starkt personligt engagemang för att hitta de bästa lösningarna i varje enskilt ärende. Advokatbyråns verksamhet bygger på att våra klienter ska vara nöjda med hur tjänsterna utförs och att vår rådgivning ska uppfylla och helst överträffa klienternas förväntningar.

Vi är stolta över att vara en liten byrå, där varje medarbetare bidrar med gedigen juridisk spetskompetens inom mark- och miljörättens olika områden. Vår kunskap och arbetsmiljö möjliggör för vårt tillvaratagande av varje klients unika önskemål och behov, där vi strävar efter att vara flexibla och erbjuda våra klienter personlig service. Våra advokater och jurister hjälper dig med ditt ärende i samtliga prövningsinstanser!

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt