Advokatbyrån i media

Advokat Giedre Jirvell medverkar i media

Advokat Giedre Jirvell intervjuas av Gotlands Media med anledning av strandskyddsutredningens betänkande

7 maj 2021

”Strandskyddsexperten Giedre Jirvell på advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har själv lämnat in ett yttrande till Miljödepartementet och förklarar bristerna:

– Utredningens betänkande är välkomnande på så sätt att det kartlägger de problem som i dag förekommer i den praktiska rättstillämpningen. Men förslaget är inte tillräckligt genomarbetat för att kunna genomföras i sin nuvarande form.

Hon säger också att delar av förslagen är alltför långtgående och riskerar urholka själva syftena med strandskyddet.

– Konsekvenserna av förslagen är heller inte tillräckligt utredda för att på ett rättssäkert sätt kunna leda till de lagändringar som föreslås.” Läs mer här

 

Advokat Giedre Jirvell bidrar som rättsexpert i en artikelserie rörande inredda sjöbodar i Kängsö hamn i Bottenviken.

Norrlands Kuriren – Experten slår tillbaka: ”Inte enklare i Stockholm”

29 januari 2021

”Lagstiftningen före 2009 års reform var inte lika tydlig, varför det var enklare att meddela dispenser. Bedömningar på kommunal nivå kan skilja sig åt bland annat på grund av bristfällig kompetens, men kommer man upp i länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna sker prövningarna i princip lika restriktivt över hela landet”, skriver advokaten.

”Den instans som kan vara mildare i sin bedömning är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, eftersom de, till skillnad från underinstanserna, har större processvana att värdera parternas bevisning och bedöma proportionalitet. Detta är min uppfattning efter att ha drivit hundratals strandskyddsmål i olika prövningsinstanser”, skriver Giedre Jirvell. Läs mer här.

 

Advokat Giedre Jirvell bidrar med expertis i Norrlands Kuriren ”Avslöjades – släppte avloppsvatten rätt ut i hamnen”

27 januari 2021

Advokat Giedre Jirvell anser att utsläppet av det orenade gråvattnet i ett strandskyddat tillika Natura-2000 område är ett miljöbrott.

”Kvaliteten på vattenmiljön försämras och kan negativt påverka marina växt- och djurarter, inte minst den hotade och sällsynta vattenväxten småsvaltingen, som återfinns i Rånefjärden. Vid misstankar om brott mot områdesskydd ska anmälan göras till Åklagarmyndigheten för vidare utredning”, konstaterar hon.

Får miljökontoret kännedom om ett misstänkt brott i ett Natura-2000 område ska miljökontoret meddela detta till länsstyrelsen, så att de kan fullgöra sin anmälningsplikt, menar advokaten. Läs mer här.

Miljörätt advokat

Miljörätt advokat Giedre Jirvell

Advokat Giedre Jirvell kommenterar det uppmärksammade fallet i Kängsö hamn i Norrlands kuriren ”Båthusen blev fritidshus – utan bygglov”

27 januari 2021

Giedre Jirvell är miljöjurist med en bakgrund bland annat i Mark- och miljödomstolen. Hon har nu senast inkommit med synpunkter till den statliga strandskyddutredningen, som nyligen överlämnat sitt betänkande till regeringen. Enligt advokaten är det tydligt i både lagstiftning och rättspraxis hur en sjöbod ska vara utformad och vad den får användas till.

– Övernattning och boende i sjöbodar får inte förekomma, om sjöboden inte tillkommit före 1975, då det generella strandskyddet infördes. Sjöboden måste också ha använts som fritidshus före detta år, säger Giedre Jirvell.

– En olovlig åtgärd utförd i ett strandskyddat område blir preskriberad enligt plan- och bygglagen efter tio år från uppförandet om inget preskriptionsavbrott inträtt. Men den blir aldrig preskriberad enligt miljöbalken. Miljöförvaltningen/ nämnden bör vidta ordentlig tillsyn av sjöbodarna samt förelägga ägarna om utrivning av den olovligen installerade inredningen. Föreläggandet kan förenas med vite. Läs mer här.

Strandskydd advokat

Strandskydd advokat Giedre Jirvell

Intervju med advokat Giedre Jirvell i artikeln ”Sällsynt att ändra mitt under bygget”, Gotlands Tidningar

29 oktober 2020

Advokat Giedre Jirvell, grundare av advokatbyrån Mark- & Miljörättsbyrån, har god praktisk insyn i hur reglerna om bygglov ska tillämpas, och har själv varit delaktig i utarbetandet av både plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen som trädde i kraft 2011:

– Om byggnadens konstruktion har ändrats till den graden att en ny grund behövs, och som inte omfattas av tidigare bygglovsbeslut, måste byggherren söka om nytt bygglov. Skulle verksamhetsutövaren fortsätta med byggarbetena kan byggnadsnämnden utfärda ett lovföreläggande om bedömning görs att bygglov kan ges i efterhand.

– Det är relativt vanligt att det förekommer mindre avvikelser från det meddelade bygglovet utan att det utlöser krav på nytt bygglov, men att man ändrar hela grundkonstruktionen mitt i bygget är väldigt sällsynt, säger Giedre Jirvell. Läs mer här.

Strandskydd advokat

Strandskydd advokat Giedre Jirvell

Advokat Giedre Jirvell medverkar i Gotlands Tidningar genom att kommentera utbyggnaden av Tofta Strand i artikeln Expert: ”Uppenbart ett oriktigt beslut”

1 oktober 2020

– Det är uppenbart att länsstyrelsens beslut är oriktigt och strider såväl mot bestämmelserna i miljöbalken som mot fast rättspraxis från överinstans. Det är vidare anmärkningsvärt hur länsstyrelsen funnit att åtgärden inte strider mot reservatsföreskrifterna och att tillstånd kan meddelas. Länsstyrelsens beslut saknar utförlig motivering i denna del, säger Giedre Jirvell som i dag arbetar vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån. Läs mer här.

Strandskydd advokat Giedre Jirvell

Strandskydd advokat Giedre Jirvell

Advokat Giedre Jirvell i intervju med Land Lantbruk om utvidgat strandskydd i artikeln ”Framgång i Strasbourg skulle få gigantiska följder”

25 november 2019

– Det utvidgade strandskyddet är den största egendomsinskränkningen i den moderna rättshistorian i Sverige. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd i Miljöbalken där du nekas ersättning för rådighetsinskränkning, säger Giedre Jirvell. Läs mer här.

Strandskydd advokat

Strandskydd advokat Giedre Jirvell

Advokat Giedre Jirvell intervjuas av Sydöstran med anledning av att hon åstadkommit bifall i Högsta Förvaltningsdomstolen om upphävandet av utvidgat strandskydd för Karlskrona kommun.

19 juli 2019

För det första har länsstyrelsen inte gjort någon intresseavvägning i de enskilda fallen, och för det andra har de drabbade markägarna inte erbjudits kompensation för inskränkningen, säger Giedre Jirvell. Läs mer här.

Advokat Giedre Jirvell i intervju med Blekinge Läns Tidning om bifall i Högsta Förvaltningsdomstolen som upphävde utvidgat strandskydd i artikeln ”Ny dom berör tusentals blekingar”

3 juli 2019

Som jag ser det har fastighetsägarna drabbats på tre sätt. De har inte fått beslutet korrekt delgivet. Länsstyrelsen har inte gjort någon proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet, som krävs enligt praxis från Europadomstolen, samt inte fått kompensation för den rådighetsinskränkning, som beslutet om utvidgat strandskydd innebär, säger advokat Giedre Jirvell.

Det som är upprörande med det utvidgade strandskyddet från 100 meter till 300 meter är att staten gör inskränkningar i tusentals fastighetsägares rätt till den egna marken utan att de får någon ersättning. Strandskydd är den enda formen av områdesskydd, där markägare inte får ersättning. Läs mer här.

Vindkraftsparkens öde avgörs i rätten, Giedre Jirvell i intervju i Hallandsposten

3 september 2015

– Vi ser inte att det är samhällsekonomiskt hållbart och det ett grundläggande krav för att få tillstånd. Dessutom föreligger det klart och tydligt osäkerhet i skadebedömningen. Då ska säkerhetsprincipen gälla, säger Giedre Jirvell, juridiskt ombud för föreningen Rädda Hallandskusten. Läs mer här.

Liverapportering av huvudförhandling om vindkraftsparken Kattegatt Offshore i Mark- och miljööverdomstolen med Giedre Jirvell som ombud för Rädda Hallandskusten

3 september 2015

– En skadebedömning kan inte anses som tillräcklig om den innehåller brister, eller saknar fullständiga slutsatser. Det framgår med all tydlighet att man inte kan vara säker, eftersom det inte står utom vetenskapligt tvivel att det inte kommer att bli någon påverkan på miljön, fortsätter hon. Läs mer här.

Giedre Jirvell, Villalivs juridikexpert, svarar på frågan om hur man klargör tomtgränser

19 maj 2015

Om du vill få gränsen utvisad på ett juridiskt bindande sätt kan du ansöka om en särskild gränsutmätning. En förutsättning är dock att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Är fastighetens gränser oklara får de i stället fastställas genom fastighetsbestämning, då man utreder fastighetens gränser med stöd av kartor, koordinater, hävd på marken och eventuella gränsmärken. Läs mer här.

Giedre Jirvell, Villalivs juridikexpert, svarar på frågan om man får tolerera ett skuggande träd

20 april 2015

Det bör dock noteras att prövningsinstanserna har varit förhållandevis restriktiva att bedöma skuggning från olika typer av vegetation som betydande olägenhet. Med hänsyn till ovanstående rättspraxis är det dock svårt att tänka sig att skuggning från ett enstaka träd skulle falla inom kategorin ”betydande olägenhet”, utan snarare är av det slag som man antagligen får tåla i ett bostadsområde. Läs mer här.

Giedre Jirvell, Villalivs juridikexpert, svarar på frågan om problem med luktstörningar

16 mars 2015

I miljöbalkens mening avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helst tillfälligt. Det har till exempel i rättspraxis slagits fast att störningar, såsom lukt, från en rätt hanterad kompost oftast är ringa och inte utgör en betydande olägenhet. Vad som är det får alltid bedömas i det enskilda fallet. Läs mer här.

Giedre Jirvell, Villalivs juridikexpert, svarar på frågan om skuggande träd utgör olägenhet

16 februari 2015

Skuggning är dessvärre ett ganska vanligt förekommande problem i tätbebyggda villaområden, och huruvida det utgör en betydande olägenhet i det enskilda fallet får avgöras utifrån områdets karaktär och förhållandena på orten. Ett skuggande träd kan exempelvis ses som en betydande olägenhet i ett område med enstaka träd, till skillnad från ett mer lummigt område, där viss skuggning får tålas. Vidare kan ett relativt konstant skuggning under större delen av dagen betraktas som en större olägenhet jämfört med skuggning som sker under några timmar på kvällen. Läs mer här.

Giedre Jirvell, ombud för föreningen GKMA, i Sveriges Radio om vindkraftsparken ”Vindplats Göteborg”

13 oktober 2014

Tillsammans med tunga instanser som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har de ställt sig kritiska till vindkraftsplanerna, inte minst för att projekteringen kan röra upp de miljöfarliga muddermassor som dumpats där under decennier. Också bullret och ljusstörningar om natten från vindkraftverkens blad anser man påverkar boende i närheten negativt och kan sänka fastigheternas värden. Läs mer här.

Giedre Jirvell, Villalivs juridikexpert, svarar på frågan om vilka regler gäller för stödmur

6 oktober 2014

En mur är att betrakta som ett byggnadsverk oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en s.k. stödmur. Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. En stödmur ska bland annat uppfylla kraven på bärförmåga, stadga och beständighet. Läs mer här.

Giedre Jirvell, Villalivs juridikexpert, svarar på frågan om huruvida skällande hundar utgör betydande olägenhet i miljöbalkens mening

2 juni 2014

Skällande hundar på din grannes tomt kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening, om det enligt medicinsk eller hygienisk bedömning påverkar hälsan menligt och inte är ringa eller helt tillfälligt. I rättspraxis har man ansett att hundskall ska utgöra en olägenhet för människors hälsa, beroende på dess intensitet, frekvens och omfattning. Av betydelse är också vilken tid på dygnet som störningarna förekommer. Läs mer här.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt