Vattentäkter

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och besitter kunskap om vilka frågor som måste redas ut inför ett anläggande av vattentäkt. Vi är vana vid att granska underlagsdokument och samverka med tekniska konsulter vid behov. Advokatbyråns jurister är också specialister på fastighetsrätt, vilket underlättar hanteringen av fastighetsrättsliga frågor som uppkommer i anslutning till ett anläggande.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån kan således erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och biträde under hela processen som föregår ett anläggande av vattentäkt.

En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som nyttjas till vattenförsörjning. Det finns dels ytvattentäkter, såsom insjöar och vattendrag, dels grundvattentäkter, det vill säga grundvatten, källor, brunnar m.m. Enligt miljöbalken (1998:808) krävs tillstånd för att anlägga vattentäkt. I samband med ansökan uppkommer vanligen frågor om rådighet, påverkan på miljökvalitetsnormer och prövningsavgifter. Därutöver kan det också vara behövligt att granska föreskrifter för vattenskyddsområden, när vattentäkten ligger i anslutning till ett sådant. Slutligen blir det inte sällan aktuellt att hantera frågor om nyttjanderätt och samägande. Detta exempelvis om vattentäkten är tänkt att utgöra gemensamhetsanläggning för flera fastigheter.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt