Vattenskyddsområden

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister håller sig ständigt uppdaterade med rättsutvecklingen kring vattenskydd inom såväl nationell rätt som på EU-nivå. En av advokatbyråns jurister har även erfarenhet av lagstiftningsarbete på Regeringskansliet och föreskriftsarbete på Havs- och vattenmyndigheter och kan således erbjuda kvalificerad rådgivning och biträde i frågor rörande vattenskydd.

Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken (1998:808) fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster för att skydda dricksvattentäkter. Inom ett skyddat område gäller särskilda bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, såsom speciella regler om kemikaliehantering. Även allmänheten kan komma i kontakt med skyddsföreskrifterna via exempelvis förbud mot motorbåtstrafik. Målsättningen med vattenskyddsområdena är att skydda vårt dricksvatten och reglerna baseras på de nationella miljömålen ”levande sjöar och vattendrag” samt ”grundvatten av god kvalitet” samt bestämmelserna i EU:s ramdirektiv för vatten.

Frågorna som ska regleras är komplexa är inte sällan också beroende av sakexpertis inom kemikalier, hydrologi, geologi, med mera. Ur ett juridiskt perspektiv krävs god generell kunskap om miljörätt samt förmåga, och erfarenhet av, att formulera hållbara vattenskyddsföreskrifter.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt