VA-frågor

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister inom mark- och miljörätt och kan bistå med juridisk expertis inom VA-frågor, såväl vad gäller tillståndsprövning som tillsyn.

I Sverige finns drygt 2 000 kommunala vatten- och avloppsanläggningar, men det finns också många enskilda avlopp med otillräcklig rening. Övergödning av våra vatten och reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp.

Miljöbalken (1998:808) ersatte år 1999 flera lagar på området vattenförsörjning och avlopp (VA). Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd styr också utförandet av enskilda avlopp, liksom EU:s vattendirektiv kan innebära särskilda krav. Idag är varje fastighetsägare skyldig att iaktta vad som gäller för inrättande och drift av ett enskilt avlopp och miljöbalken ställer krav på att fastighetsägaren ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas orsaka. Detta är en påtaglig skärpning av fastighetsägarens ansvar jämfört med vad som gällde före miljöbalkens ikraftträdande.

Vikten av att försäkra sig om att gällande regelverk följs kan inte nog poängteras, både ur miljö- och kostnadsperspektiv. Den som inte lever upp till gällande krav riskerar att drabbas av diverse straffsanktioner av tillsynsmyndigheten, som ansvarar för tillsyn över att miljöbalkens bestämmelser efterlevs.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt