Uttag av grundvatten

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och har bred erfarenhet av tillståndsärenden inom vattenrättens område. Våra jurister är väl insatta i vilka krav som ställs för uttag av grundvatten och biträder stora som små verksamhetsutövare vid samtliga frågor om vattenverksamhet.

Uttag av grundvatten från vattentäkter räknas som vattenverksamhet. Större grundvattenuttag, exempelvis uttag för den kommunala vattenförsörjningen, är alltid tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vid prövningen är det bland annat viktigt att identifiera påverkansområdet av planerat grundvattenuttag. Detta eftersom exempelvis enskilda vattentäkter inom området kan påverkas negativt. Grundvattensänkningar i områden med lera kan få allvarliga konsekvenser då detta kan leda till sättningar i marken.

Inför en ansökan om grundvattenuttag är det således viktigt att utreda och belysa geologiska förutsättningar, hydrauliska egenskaper, vattenbalansmodell, influensområde, tillrinningsområde och vattenkvalitet. Utöver de hydrogeologiska förhållandena bör ansökan innehålla en beskrivning om risken för kvalitativ och kvantitativ påverkan på närliggande brunnar, en eventuell påverkan på djur- och växter, grundvattenberoende ekosystem, om det kan uppstå problem med markstabilitet och sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hur området kommer att påverkas av klimatförändringarna m.m.

Klimatförändringarna har på senare tid även uppmärksammats vid domstolsprövningar, där man har diskuterat huruvida uttag av grundvatten för allmän vattenförsörjning bör tidsbegränsas. Detta på grund av förväntade klimatförändringar såsom minskad vattentillgång under sommarhalvåret, men även att det kan bli ökad konkurrens om grundvattnet genom fler och större uttag i samma område. Tillstånd till uttag av grundvatten för andra ändamål än allmän vattenförsörjning är ofta tidsbegränsade.

Begränsat ytvattenuttag kan däremot hanteras som en anmälningspliktig vattenverksamhet. I vissa fall krävs varken tillstånd eller anmälan. Sådana undantag blir dock endast aktuella i de fall det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen tar skada av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena i området.

Kommunen kan dock besluta om tillståndsplikt för enskilda brunnar inom vissa geografiska områden, exempelvis om problem finns med saltvatteninträngning eller vattentillgång.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt