Tillståndsprövning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har en gedigen och långvarig erfarenhet av tillståndsprövningar och därtill relaterade frågeställningar. Våra jurister kan därmed bistå med rådgivning och agera som ombud i alla former av tillståndsprövningar kopplat till vattenverksamhet.

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring samt vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning. För att vidta mindre åtgärder som utgör vattenverksamhet, utom vissa undantag, krävs i allmänhet att en anmälan görs hos länsstyrelsen. I de flesta andra fall som rör verksamheter i vatten krävs tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (1999:808), som kan meddelas av mark- och miljödomstolen.

Det är den sökande som bär ansvaret för att utreda hur den sökta vattenverksamheten kommer att påverka omgivningen. Vidare är det sökanden som har att undersöka påverkan på skyddade områden, biotoper, utrotningshotade växt- och djurarter, fiskintressen samt miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökonsekvensbeskrivningen bör även innehålla uppgifter om den planerade åtgärden eller verksamhetens påverkan på enskilda intressen. Därtill kommer att den som vill bedriva vattenverksamhet måste ha rådighet, det vill säga förfoganderätt, över det aktuella vattenområdet. Slutligen kan den planerade vattenverksamheten även vara tillståndspliktig enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet, kräva dispens från exempelvis strandskydd eller föreskrifter för Natura 2000-områden, eller dispens eller tillstånd från artskyddet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt