Markavvattning

Vi på Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden och kan därför erbjuda våra klienter adekvat juridisk rådgivning och biträde i alla former av markavvattningsärenden.

Markavvattning är åtgärder som utförs för att avvattna mark (främst dikning), för att sänka eller tappa ur ett vattenområde (vattenavledning) eller för att skydda mot vatten (invallning) om åtgärderna syftar till att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Markavvattning är en tillståndspliktig åtgärd enligt miljöbalken (1998:808) och tillstånd söks i regel hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstol. I vissa områden där naturvårdsintresset är av större betydelse kan det även tillkomma markavvattningsförbud eller andra former av områdesskydd. I sådana fall måste även dispens och tillstånd meddelas innan avvattning kan ske. I vissa fall finns det även skäl att ompröva eller upphäva befintliga markavvattningssamfälligheter i samband med ny exploatering eller ändring av pågående vattenverksamhet.

Markavvattningsärenden är ofta av komplicerad natur och det är viktigt att gränsdragningen mellan markavvattning och andra former av vattenverksamhet tydliggörs.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt