Havsbaserad vindkraft

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet och specialkunskap kring hantering vindkraftsärenden och biträder såväl verksamhetsutövare som intresseorganisationer, företag eller individer i frågor rörande vindkraftsanläggningar. Advokatbyråns jurister har erfarenhet av att biträda intresseorganisationerna samt boenden, och har med framgång drivit ett antal vindkraftsmål, varav ett av de mer kända är Hake Fjord i Göteborgs skärgård. I målet företrädde advokatbyråns jurister den breda allmänheten bestående av ca 8 000 enskilda.

Vindkraft är en viktig förnybar energikälla som tar mycket land- och vattenområden i anspråk och påverkar ofta såväl närboende människor, som djur och fåglars levnadsmönster. Det är således av vikt att vindkraftsetablering sker i områden som är lämpliga för ändamålet. Uppförande och drift av vindkraftverk klassas som miljöfarlig verksamhet, vilket i regel är tillståndspliktigt enligt miljöbalken (1998:808). Även frågor kring olika typer områdesskydd, såsom strandskydd och Natura 2000, kan bli aktuella. Utöver detta kan det krävas koncession enligt ellagen, tillstånd och dispens från artskyddet samt tillstånd för vattenverksamhet om vindkraftutbyggnad sker i vatten.

Vindkraftsetablering till havs har den fördelen att det blåser oftare, vinden är starkare och färre människor störs. Nackdelen är att det än så länge är betydligt mer kostsamt att anlägga och underhålla vindkraft till havs jämfört med på land. En ytterligare svårighet kan vara olika djur-, fisk- och fågelarter som kan störas av etableringen, såsom tumlare, torsk och havsörn. Om vindkraftsetablering sker nära hamnanläggning kan det även konkurrera med andra samhällsintressen såsom utbyggnad av allmänna farleder och sjösäkerhet till havs.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt