Hamnanläggningar

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister inom mark- och miljörätt och våra jurister är väl insatta i vilka krav som ställs i miljöbalken och därtill relaterade förordningar och föreskrifter. Advokatbyrån har också bred erfarenhet av att samarbeta med experter inom andra ämnesområden. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har således vad som krävs för att erbjuda såväl värdefull juridisk rådgivning som biträde vid samtliga frågor rörande hamnverksamhet.

En hamnanläggning är en komplex verksamhet som ställer krav på att ta hänsyn till flera regelverk. Det handlar bland annat om att följa kemikalie- och sjöfartslagstiftning på nationell, EU- och internationell nivå; att leva upp till omfattande försiktighetsmått och hänsynsregler som stipuleras i miljöbalken (1998:808); att ansöka om tillstånd och dispenser samt, kanske först och främst, att arbeta fram en bärkraftig miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Att anlägga en hamn eller bedriva hamnverksamhet kräver bland annat också fördjupad kunskap inom områden som kemi, marinbiologi och geoteknik.

Vid all typ av verksamhet av sådan storlek och dignitet som såväl stora som små hamnanläggningar innebär, är det av största vikt att försäkra sig om att gällande krav för mark och miljö efterlevs. Att anlita juridisk expertis i ett tidigt skede visar sig därför allt som oftast spara både tid och pengar för klienten.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt