EU-rätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har omfattande expertis och erfarenhet av tillämpning och tolkning av EU-lagstiftning jämte praxis och kan därmed erbjuda en kvalificerad rådgivning om EU-rättslig vattenrätt till våra klienter.

I och med Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen grundas större delen av den svenska miljörätten på EU-rättsliga miljöregleringar. Dessa regleringar omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och transporter av avfall, kemikalieanvändning och utsläpp av kemikalier på den svenska marknaden, ansvar för föroreningar, ekologisk och kemisk vattenstatus, samt områdes- och artskydd. Utöver detta finns det föreskrifter som rör framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar, allmänhetens rätt till tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Dessa regleringar har sedermera införlivats i svensk lagstiftning och är därmed högst aktuella vid alla typer av miljömål. Till skillnad från EU-direktiv, som har införts i den svenska miljölagstiftningen, är EU-förordningar direkt tillämpliga i Sverige.

När det gäller vattenrätt är Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område av stor vikt. Det s.k. ramdirektivet för vatten har införlivats i svensk rätt genom miljöbalken, ett antal förordningar och myndighetsföreskrifter. Detta direktiv har som utgångspunkt att skapa ett generellt skydd för vattenlevande ekologi, specifikt skydd för unika och värdefulla livsmiljöer, skydd av dricksvattenresurser och skydd av badvatten. Det finns dock ett antal andra föreskrifter som har stor betydelse för vattenverksamhet inom EU. Några exempel är rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, samt rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt