Dricksvatten

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har kunskap om de krav som ställs på hanteringen av dricksvatten och kan vara behjälpliga med juridisk rådgivning i frågan för såväl enskilda personer, dricksvattenföretag som för kommuner.

För att säkerställa att dricksvattnet har bra kvalitet finns lagar och föreskrifter som dricksvattenproducenter och tillhandahållare måste följa. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedningen, hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas samt kvalitetskrav. Detta i form av gränsvärden för det dricksvatten som lämnar vattenverket och som senare tappas ur kranen hos konsumenterna. EU:s medlemsländer har även enats om ett direktiv som innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten (98/83/EG). Detta innebär att länderna måste följa de krav som följer av direktivet, men får ha egna, strängare nationella krav. Sverige har införlivat EU-direktivet genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Föreskrifterna reglerar bland annat beredning, distribution, förebyggande arbete, åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet och kvalitetskrav. I vissa fall kan en vattentäkt även skyddas av ett vattenskyddsområde för att säkerställa att dricksvattnet är av god kvalitet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt