Bortledande av grundvatten

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av att hantera frågor rörande bortledande av grundvatten, både vad gäller stora infrastrukturprojekt som mindre åtgärder för att trygga vattenförsörjning. Ett av de största projekten som advokatbyråns jurister har varit verksamma i är det uppmärksammade målet Västlänken, där vi, tillsammans med andra ombud, har åstadkommit bifall i mark- och miljödomstolen rörande ett antal försiktighetsvillkor. Våra jurister kan därmed bistå med både rådgivning och biträde i ärenden rörande grundvatten.

Bortledande av grundvatten sker främst för att trygga vattenförsörjningen, men det sker även för bevattning, till processvatten till industrier, eller vid anläggning av tunnlar. Vid anläggning av exempelvis tunnelbanetunnlar sker, förutom bortledande av grundvatten, även infiltration. Syftet med infiltrationen är att öka grundvattenmängden i marken och berggrunden.

Bortledande samt infiltration av grundvatten klassas som vattenverksamhet och kräver tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Inför en ansökan om tillstånd för bortledande av grundvatten är det viktigt att utreda och belysa geologiska förutsättningar, hydrauliska egenskaper, vattenbalansmodell, influensområde, tillrinningsområde och vattenkvalitet. Utöver de hydrogeologiska förhållandena bör ansökan innehålla en beskrivning om risken för kvalitativ och kvantitativ påverkan på närliggande brunnar, en eventuell påverkan på djur- och växter, grundvattenberoende ekosystem, om det kan uppstå problem med markstabilitet och sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hur området kommer att påverkas av klimatförändringarna, m.m.

Det är med hänsyn till detta av stor vikt att verksamhetsutövare som avser att bortleda grundvatten eller enskilda individer som riskerar påverkas av en sådan åtgärd har en god förståelse för vilka regler som är tillämpliga i just deras fall och hur verksamheten ska utformas för att undvika eventuella oförutsedda skador eller kostnader.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt