Anmälan om vattenverksamhet

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och arbetar dagligen med vattenrättsfrågor. Vi kan därmed ge kvalificerad rådgivning i anmälningsärenden, eller ge råd kring vilka fall som är undantagna från anmälan.

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar; olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar; muddring och; vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning. För att vidta mindre åtgärder som utgör vattenverksamhet, utom vissa undantag, krävs i allmänhet att en anmälan görs hos länsstyrelsen. I de flesta andra fall som rör verksamheter i vatten krävs tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (1999:808), vilket kan meddelas av mark- och miljödomstolen.

En anmälan om vattenverksamhet ska lämnas in till länsstyrelsen innan de planerade åtgärderna påbörjas. Det är den sökande som bär ansvaret för att utreda hur den ansökta vattenverksamheten kommer att påverka omgivningen. Samtidigt har sökanden att undersöka påverkan på skyddade områden, biotoper, utrotningshotade växt- och djurarter, fiskeintressen eller miljökvalitetsnormer för vatten. Utredningen bör även innehålla uppgifter om den planerade åtgärden eller verksamhetens påverkan på enskilda intressen. Därtill kommer att den som vill bedriva vattenverksamhet måste ha rådighet, det vill säga förfoganderätt, över det aktuella vattenområdet. Slutligen kan den planerade vattenverksamheten även vara tillståndspliktig enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet, kräva dispens från exempelvis strandskydd, föreskrifter från Natura 2000-områden, eller dispens eller tillstånd från artskyddet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt