Anmälan om vattenverksamhet

Vattenverksamhet enligt miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och arbetar dagligen med frågor om vattenrätt. Vi kan därmed ge kvalificerad rådgivning i ärenden om anmälan om vattenverksamhet och tillstånd till vattenverksamhet, eller ge råd kring vilka fall som är undantagna från anmälan.

 

Våra vanligaste uppdrag

Anmälan om vattenverksamhet för brygga
Anmälan om vattenverksamhet för muddring
Anmälan om vattenverksamhet för pålning
Anmälan om vattenverksamhet för andra åtgärder
Undantag från anmälan om vattenverksamhet
Klagorätt i ärenden om vattenverksamhet

vatten advokat

Vad innebär vattenverksamhet enligt miljöbalken?

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar; olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar; muddring och; vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning. För att vidta mindre åtgärder som utgör vattenverksamhet, utom vissa undantag, krävs i allmänhet att en anmälan görs hos länsstyrelsen. I de flesta andra fall som rör verksamheter i vatten krävs tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (1999:808), vilket kan meddelas av mark- och miljödomstolen.

 

När behövs det anmälan om vattenverksamhet?

En anmälan om vattenverksamhet ska lämnas in till länsstyrelsen innan de planerade åtgärderna påbörjas. Det är den sökande som bär ansvaret för att utreda hur den ansökta vattenverksamheten kommer att påverka omgivningen. Samtidigt har sökanden att undersöka påverkan på skyddade områden, biotoper, utrotningshotade växt- och djurarter, fiskeintressen eller miljökvalitetsnormer för vatten. Utredningen bör även innehålla uppgifter om den planerade åtgärden eller verksamhetens påverkan på enskilda intressen. Därtill kommer att den som vill bedriva vattenverksamhet måste ha rådighet, det vill säga förfoganderätt, över det aktuella vattenområdet. Slutligen kan den planerade vattenverksamheten även vara tillståndspliktig enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet, kräva dispens från exempelvis strandskydd, föreskrifter från Natura 2000-områden, eller dispens eller tillstånd från artskyddet.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt