Skiljeförfarande

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister är kunniga inom tvistelösningar och kan bistå olika aktörer med att antingen lösa en redan uppkommen tvist genom förlikning, eller, när så inte är möjligt, företräda klienten vid ett skiljeförfarande. Vi hjälper även våra klienter med att avgöra vilket konfliktlösningssystem som lämpar sig bäst i det aktuella fallet.

Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell är utbildad i tvistelösningar och kommersiell skiljemannarätt vid Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland, samt Tulane University Law School, USA, enligt den utbildningsmodell som tillämpas vid Harvard Law School, och kan därmed anlitas för mer komplicerade ärenden.

Vid ett skiljeförfarande avgörs en tvist av skiljeman eller skiljenämnd i stället för av allmän domstol. Förfarandet är vanligtvis inskrivet i en skiljeklausul i ett avtal mellan parterna i tvist. Ett sådant avtal kan avse framtida tvister om ett rättsförhållande som är angivet i avtalet. Tvisten får avse förekomsten av en viss omständighet. De frågor som har lämnats till skiljemännen avgörs vanligtvis genom skiljedom. Avslutar skiljemännen skiljeförfarandet utan att avgöra dessa frågor sker det också genom skiljedom. Om parterna enas om förlikning får skiljemännen på deras begäran stadfästa förlikningen i en skiljedom.

Parterna ska solidariskt betala skälig ersättning till skiljemännen för arbete och utlägg. Har skiljemännen i skiljedomen förklarat att de är obehöriga att pröva tvisten, är dock den part som inte begärde skiljedom betalningsansvarig endast i den mån det föranleds av särskilda omständigheter. Lagen (1999:116) om skiljeförfarande tillämpas på skiljeförfaranden som äger rum i Sverige, även om tvisten har internationell anknytning.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt