Prövningsprocess i Mark- och Miljödomstol

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i mark- och miljödomstolarna, såväl i ansökningsmål som överklagade mål. Vi är vana av att agera som ombud både i underinstanserna som Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som oftast är den slutliga instansen för mark- och miljörättsliga mål. I vissa fall finns det möjlighet att överklaga till Högsta domstolen, men statistiska utsikter för att få saken prövad där är relativt små.

I Sverige finns fem mark- och miljödomstolar. Dessa är lokaliserade vid tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. Mark- och miljödomstolar prövar miljömål, mål enligt plan- och bygglagen (2010:900) och fastighetsmål. En mark- och miljödomstol är första instans för ansökningar om tillstånd till de mest omfattande miljöfarliga verksamheterna och tillstånd för vattenverksamhet. Domstolen prövar också stämningsmål såsom mål om rätt till ersättning i samband med rådighetsinskränkningar samt civilrättslig talan om miljöskadestånd.

När mark- och miljödomstolen prövar en ansökan om tillstånd avgörs först och främst om ansökan är tillräcklig för att kunna tas upp till prövning. Om så inte är fallet, kan domstolen förelägga den sökande att komplettera ansökan eller, om det återstår stora brister trots föreläggandet, avvisa målet. När ett mål tas upp till prövning kungörs detta samtidigt som handlingarna sänds till berörda statliga myndigheter för deras synpunkter. Under förberedelserna hörs parterna i målet och domstolen kan vid behov förordna om särskilda sakkunniga liksom besluta om särskild undersökning på den i målet aktuella platsen. Efter förberedelsen följer normalt huvudförhandling, dit parterna kallas. Under huvudförhandlingen för parterna sin talan, normalt i samband med syn på platsen. Domstolen avgör sedan målet, antingen direkt på plats eller efter längre överläggning. Domen kan överklagas inom tre veckor. För prövning i övre instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, krävs prövningstillstånd.

I mål där mark- och miljödomstolen är första instans tillämpas lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar samt delar av rättegångsbalken (1942:740). I så kallade överklagade mål som har påbörjats i form av ett ärende vid kommun eller förvaltningsmyndighet och därefter överklagats till mark- och miljödomstol, tillämpas som utgångspunkt lagen (1996:242) om domstolsärenden, som komplement till lagen om mark- och miljödomstolar.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt