Prövningsprocess i förvaltningsdomstol

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljöjuridik och företräder klienter i samtliga prövningsinstanser. Våra jurister har bred erfarenhet av att agera såsom rådgivare och ombud i förvaltningsdomstolarna. Sedan advokatbyrån grundades har en betydande mängd av de mål som vi drivit resulterat i helt eller delvis bifall för våra klienter.

I vissa mark- och miljörättsliga ärenden krävs prövning av rent processuell karaktär. Det kan exempelvis handla om överklagandetider, laga förfall eller myndigheters handläggning. Sådana frågor avgörs i förvaltningsdomstolarna, vilka hanterar tvister främst mellan enskilda och myndigheter. Liksom för de allmänna domstolarna, består förvaltningsdomstolarna av tre instanser: förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. I första instans är handläggningen av målen i huvudsak skriftlig. Domstolen ansvarar för att målet blir tillräckligt utrett, men det vilar på parterna att i stor omfattning lägga fram det material domstolen behöver för att kunna fatta beslut i målet. Den som är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan överklaga domen till Kammarrätten, där det i regel krävs prövningstillstånd för att få sin sak prövad. Om ingen av parterna klagar på domen vinner den laga kraft, vilket innebär att den inte längre kan ändras av en högre instans. I förvaltningsrättsliga mål står var och en sina egna rättegångskostnader utan risk att behöva betala motpartens vid förlust.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt