Prövningsprocess hos länsstyrelsen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har god vana av att hantera frågor rörande allt från inledande samråd till ansökningar och överklaganden hos länsstyrelsen. Advokatbyrån besitter specialistkompetens inom samtliga mark- och miljörättsliga områden och kan därför bistå med kvalificerad juridisk rådgivning och biträde oavsett var i processen klienten befinner sig. Sedan advokatbyrån grundades har en betydande mängd av de mål som vi drivit resulterat i helt eller delvis bifall för våra klienter.

Länsstyrelsen prövar överklaganden av kommunens beslut i plan- och bygglovsärenden, utom detaljplaner, men också miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Vidare är länsstyrelsen den myndighet dit man anmäler planerad vattenverksamhet samt söker om tillstånd eller dispens från föreskrifterna för Natura 2000-områden eller naturreservat, m.m. Därtill är länsstyrelsen tillsynsmyndighet i vissa frågor.

För A- och B-verksamheter inleds tillståndsprocessen med ett samråd, varifrån den sökande tar med sig synpunkter från myndigheter och andra berörda. Där är länsstyrelsen en viktig part. När samrådet är avslutat kan ansökan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnas in till miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen. Därefter skickas ansökan oftast ut på en kompletteringsrunda till exempelvis kommunens miljönämnd. Vid behov skickar MPD en begäran om komplettering av ansökan till den sökande. Först när ärendet är komplett kungörs det, varefter ärendet bereds och MPD fattar beslut. Överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut skickas till länsstyrelsen, som kan sända ärendet vidare till berörd myndighet eller domstol, alternativt rätta sitt eget beslut.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt