Prövningsprocess hos kommunen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljöjuridik och företräder klienter i samtliga prövningsinstanser. Våra jurister har bred erfarenhet av att agera såsom rådgivare och ombud i ansökningsärenden hos kommunen, samt överklagandeprocesser hos överinstanser. Sedan advokatbyrån grundades har en betydande mängd av de mål som vi drivit resulterat i helt eller delvis bifall för våra klienter.

Ett flertal verksamheter ska anmälas till en kommunal miljö- och hälsoskyddsnämnd eller förvaltning, som också har ett tillsynsansvar. Ofta kräver uppförande av en anläggning även bygglov, vilket prövas efter ansökan hos byggnadsnämnden i den berörda kommunen. Även andra arbeten än nya anläggningar, såsom rivning av byggnader inom eller i nära anslutning till detaljplanelagt område, liksom markarbeten inom ett sådant, som avsevärt ändrar markens höjdläge, kräver att en ansökan om lov skickas till kommunen. Kommunens beslut om bygglov, marklov eller rivningslov enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt beslut som fattas enligt miljöbalken (1998:808) överklagas till länsstyrelsen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt