Medling

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt. Advokatbyråns jurister har under åren stött på olika konfliktsituationer som kan uppstå till följd av mark- och miljörättsliga spörsmål och i sådana situationer använder sig av de medlingsprinciperna som tillämpas vid Harvard Law School. Vi har mångårig erfarenhet av att agera vid medlingsförfaranden och har alltid ett lösningsorienterat synsätt.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister kan därför medverka i medling både som opartisk medlare och som juridisk rådgivare för den som av någon anledning hamnat i en medlingssituation med anledning av meningsskiljaktigheter kring mark- och miljörättsliga frågor. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell är utbildad i tvistelösningar och medling vid Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland, samt Tulane University Law School, USA, enligt den utbildningsmodell som tillämpas vid Harvard Law School, och kan därmed anlitas för mer komplicerade ärenden. Hon har även behörighet att agera som medlare vid domstolar i USA.

Medling har, liksom en förhandling, till avsikt att lösa en tvist mellan parter. Utgångspunkten för medling är att det är de tvistande parterna som ”äger” konflikter och är experter på den, varför de också ska – och kan – lösa konflikten. Oftast leds medlingen av en opartisk ordförande, medlare eller förlikningsman. Eftersom de konfliktande parterna själva jobbar fram lösningen är det viktigt att deltagandet i medlingen är frivilligt och medlingen kan när som helst avbrytas. En av grundtankarna med medling är att parterna ska kunna fortsätta någon form av relation.

Medlaren ansvarar för själva processen. Medlaren ska skapa trygghet och struktur och konfliktparterna ska känna förtroende för medlarens kompetens och opartiskhet. Ofta är medling konfidentiell, för att medföra ökad trygghet för parterna. Syftet med medling är att parterna lättare ska komma överens, utan att behöva vända sig till domstol med tvisten. Om parterna efter medlingen inte skulle komma överens kan processen fortsätta vid domstol.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt