Förelägganden

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om förelägganden enligt plan- och bygglagen och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning kring de olika typerna av förelägganden. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att minimera effekterna av ett föreläggande vid en eventuell överträdelse.

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser som reglerar vad som gäller i fråga om förelägganden, förbud och verkställighetsmedel vid ägarbyte. Det bör även noteras att olika regler gäller för förelägganden och förbud utan vite, med vite eller med löpande vite. Utöver detta kan en kommunal byggnadsnämnd, inom ramen för sitt tillsynsarbete, utfärda lovförelägganden, åtgärdsförelägganden, rättelseförelägganden, rivningsförelägganden. Detta för att säkerställa att domar och beslut som har meddelats med stöd av plan- och bygglagen efterlevs.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt