Byggsanktionsavgifter

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om byggsanktionsavgifter och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg. Hon har dessutom, i egenskap som expert på informations- och kunskapsföretaget JP Infonet, tagit fram en analys om problematiken mellan byggsanktionsavgifter och startbesked, som finns att ladda ner i sin helhet på jpinfonet.se.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning kring byggsanktionsavgifter. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att minimera effekterna av sanktionerna vid en eventuell överträdelse.

Enligt 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) får en kommunal byggnadsnämnd ta ut en avgift för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Vilka överträdelser som ger upphov till byggsanktionsavgift återfinns i plan- och byggförordningen (2011:338), som bland annat innefattar fall då bygglov inte har sökts trots att sådant lov krävdes eller om byggnationen startat innan startbesked har lämnats. Det är byggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift och avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiftsbeloppen är kopplade till area och prisbasbelopp och är olika beroende på överträdelsens allvarlighetsgrad. Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften tillfaller sedan kommunen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt