Bygglov

Bygglov enligt plan- och bygglagen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om plan- och bygglagen. Våra jurister har lång erfarenhet av att hantera ärenden om bygglov. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har deltagit i utarbetandet av plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011. Hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela bygglovsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Erfarenheterna visar dock att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede. Detta för att förhindra en eventuell överklagandeprocess. Vi kan bistå våra klienter med att ansöka om bygglov samt överklaga beslut om nekade eller beviljade bygglov. Vi hjälper även till med rättsliga överväganden samt vägleder kring gällande rättspraxis på området.

Plan- och bygglagen

Bestämmelser om bygglov återfinns, liksom övriga bestämmelser om planläggning av mark och vatten, i plan- och bygglagen. Den nu gällande plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 2011. Prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked syftar till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. Detta med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Krav på bygglov

Bygglov krävs i regel om man vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Man kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på sin tomt. I de fall bygglov inte krävs kan man ändå vara skyldig att anmäla åtgärden. I de fall bygglov beviljas måste byggnationen starta inom 2 år färdigställas inom 5 år. I samband med en bygglovsprövning kan ett antal juridiska frågor bli aktuella. Exempelvis huruvida bygglovsplikt föreligger, anpassning efter gällande detaljplan och planföreskrifter, om åtgärden är förenlig med 2 kap. miljöbalken (1998:808), osv.

Att överklaga bygglov

I de fall det är motiverat med ett överklagande kan det uppstå frågor kring hur ett överklagande på bästa sätt ska utformas för att vinna bifall i överinstans. Ett beslut om bygglov som har meddelats av en byggnadsnämnd kan överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas vidare till en mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolens dom kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Svea hovrätt. I vissa, mer sällsynta, fall kan Mark- och miljööverdomstolens dom överklagas till Högsta domstolen. Det krävs prövningstillstånd i såväl Svea hovrätt som i Högsta domstolen, för att målet ska tas upp till prövning.

Rätten att överklaga

Bestämmelser om vem som får överklaga ett beslut om bygglov återfinns i förvaltningslagen (2017:900). Hänvisningen till förvaltningslagen återfinns numera i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen. Någon motsvarande hänvisning fanns inte i den äldre plan- och bygglagen (1986:10).

I 42 § förvaltningslagen anges att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Bestämmelsen innehåller därmed en allmän regel om vem som har rätt att överklaga en myndighets beslut. Den klargör att klaganden måste ha ett visst intresse i saken för att överklagandet ska tas upp till prövning av en högre instans. Det brukar allmänt sett  krävas att beslutet antingen påverkar personens rättsliga ställning eller rör ett intresse som på något sätt erkänts av rättsordningen.

Enbart det förhållandet att någon har underrättats ger inte denne rätt att överklaga ett meddelat beslut om bygglov. Ett överklagande av ett kommunalt beslut om bygglov ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet.

Elin Jörliden

Jurist

elin.jorliden@mmbyrån.se
031-385 98 00
076-089 18 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt