Rivningslov

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap kring hanteringen av rivningslov och företräder såväl enskilda fastighetsägare i fråga om mindre rivningslov, som stora exploateringsbolag i alla ärenden av detta slag. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela prövningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Inom detaljplanelagt område krävs det som huvudregel rivningslov för att kunna riva hela eller delar av byggnader. Utanför detaljplanelagt område kan det krävas rivningslov om det finns föreskrivet i områdesbestämmelser. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det i regel inte rivningslov. Det är dock viktigt att veta att även om rivningslov inte krävs, kan det fodras en anmälan till byggnadsnämnden. Det ska även tilläggas att även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900), för att riva en byggnad eller byggnadsdel, kan det krävas anmälan eller tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken (1998:808) eller kulturminneslagen (1988:950). Det finns även en möjlighet att, trots att rivningslov inte krävs för en åtgärd, frivilligt få en ansökan prövad. En frivillig ansökan kan exempelvis göras i syfte att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt