Planbesked

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap kring hanteringen av planbesked och företräder såväl enskilda fastighetsägare i fråga om mindre planändringar eller detaljplaner, som stora exploateringsbolag i alla ärenden av detta slag. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela prövningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen genom ett planbesked meddela sin avsikt och när planarbetet bedöms vara klart. Det finns också en möjlighet att ansöka om besked om huruvida områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas. Det är även viktigt att notera att beslutet inte nödvändigtvis utgör ett slutligt ställningstagande från kommunens sida, som kan komma att ändras över tid.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt