Översiktsplaner

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap kring tolkningen av översiktsplaner och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela prövningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Byggnationer och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen skapar ofta långvariga konsekvenser för omgivningen. Översiktsplaneringen ska med hänsyn härav fungera som ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Med stöd av planen kan även mer eller mindre oplanerade och oförutsedda förändringsanspråk styras i önskad riktning. Planen ska således vägleda kommunens vardagsbeslut och i vissa fall även andra myndigheters överprövningar. Detta när det gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön ska den fungera som en plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt