Områdesbestämmelser

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om att tolka områdesbestämmelser och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela prövningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte omfattas av detaljplan. Detta kan exempelvis vara aktuellt om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Regleringen i områdesbestämmelserna är inte uttömmande, ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt och garanterar inte heller byggrätt. Det bör även noteras att byggandets omfattning, såsom till exempel byggnadshöjd och våningsantal, inte får regleras genom områdesbestämmelser. Det som framförallt skiljer områdesbestämmelser från detaljplan är att områdesbestämmelser saknar ett obligatoriskt minsta innehåll och att det inte finns några regler om hur de ska genomföras.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt