Olägenheter

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har lång erfarenhet av att företräda både de som avser att utföra projekt som riskerar att orsaka olägenheter och de som riskerar att utsättas eller har utsatts för sådana olägenheter. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela prövningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Olägenhetsbegreppet är sedan länge etablerat i miljöbalken (1998:808) och motsvarande bestämmelser har även tillkommit i plan- och bygglagstiftningen. I 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) återfinns bland annat regler kring olägenheter för människors hälsa som riskerar att uppstå i samband med plan- och bygglovsärenden. Sådana olägenheter definieras som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig och kan bland annat innefatta bullerstörningar av olika slag. Utöver detta får ett projekt eller byggnation enligt plan- och bygglagen inte innebära en betydande olägenhet för de närboende som påverkas. Detta innebär att både privatpersoner, verksamhetsutövare och andra som avser att utföra projekt av detta slag måste visa hänsyn till grannarna med exempelvis skuggning, insyn eller försämrad utsikt.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt