Marklov

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om marklov och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela prövningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Individer som vill utföra schaktning eller fyllning inom ett område med detaljplan som riskerar att ändra markens höjdläge avsevärt kan behöva marklov för att utföra åtgärderna. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering i de fall kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Utöver detta kan kommunen inom ramen för områdesbestämmelser, på vissa i plan- och bygglagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Marklov krävs emellertid inte för att höja eller sänka markytan till den nivå som står angiven i bygglovshandlingarna. Ansökan om marklov görs hos kommunens byggnadsnämnd och sökanden får inte påbörja markarbetet förrän både marklov och startbesked har meddelats.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt