Inlösen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om inlösen och har bred erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela processen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

I 14 kap. plan- och bygglagen (2010:900) regleras rätten för fastighetsägare och andra sakägare att erhålla ersättning eller kunna kräva inlösen av sin fastighet. Detta till följd av beslut enligt plan- och bygglagen, som medför ändrad markanvändning. Rätten till ersättning aktualiseras ofta om kommunen beslutar att viss mark enligt en planerad detaljplan ska användas som allmän plats där kommunen är huvudman. De frågeställningar som oftast uppkommer är huruvida kommunen är skyldig att betala ersättning för skador som uppkommer till följd av beslutet enligt PBL, om kommunen är skyldig att lösa in eller på annat sätt förvärva rätt till egendom, hur en skada ska bedömas och ersättning beräknas, samt när rätten till ersättning eller inlösen går förlorad.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt