Genomförandeavtal

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om genomförandeavtal och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela processen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

För att säkerställa en detaljplans genomförande kan kommunen i civilrättsliga avtal med fastighetsägare eller exploatör komma överens om vissa genomförandeåtgärder, s.k. genomförandeavtal. Sådana avtal kallas exploateringsavtal eller markanvisningsavtal. Exploateringsavtal avser först och främst åtaganden för en byggherre eller fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp som är nödvändiga för att genomföra planen. Markanvisningsavtal träffas mellan en kommun och en byggherre och ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt