Gatukostnader

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om gatukostnader och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela processen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att få till en dialog med kommunen samt förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Kommunen får i enlighet med 6 kap. plan- och bygglagen (2010:900) besluta att de som äger fastigheter inom ett detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman, ska betala kostnaderna för att anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser. Någon sådan ersättning kan emellertid inte tas ut för underhåll och drift. Gatukostnaderna fördelas som huvudregel efter vad som är skäligt mellan de fastighetsägare som omfattas av utbygganden. En fastighetsägare kan sedan bli skyldig att betala gatukostnadsersättning så fort den anläggning som ersättningen avser kan börja användas för avsett ändamål för ägarens fastighet. Om utbyggnaden av de allmänna platserna sker i etapper kan det alltså bli fråga om flera debiteringstillfällen.

Särskilt fastighetsägare av tidigare fritidsfastigheter, som finns i ett s.k. omvandlingsområde, kan många gånger drabbas extra hårt av oförutsedda gatukostnader. I vissa situationer kan det därmed vara aktuellt att tillämpa övergångsbestämmelserna till den nu gällande plan- och bygglagen, som medför att äldre plan- och bygglagstiftning måste appliceras.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt