Förhandsbesked

Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om förhandsbesked och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj 2011, då hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela prövningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Förhandsbesked är ett eget, från bygglovsansökan fristående, ärende och prövas av byggnadsnämnden som första instans. Det finns inget krav på förhandsbesked utan det är frivilligt att söka ett sådant. Det finns således möjlighet att ansöka om bygglov utan att först ha ansökt om förhandsbesked, vilket är ett något förenklat förfarande.

Oftast söker man förhandsbesked för att uppföra ett nytt hus utanför detaljplanelagt område, där det råder större osäkerhet kring om och vad man får bygga. Detsamma gäller om man ska få igenom en avstyckning och bilda två fastigheter. Många gånger är det fördelaktigt att ha fått ett positivt förhandsbesked för nybyggnation på den obebyggda delen av tomten, om man ska få bifall till avstyckning hos Lantmäteriet eller lantmäterimyndigheten i den kommun som ärendet gäller. Det är också viktigt att notera att beslut om förhandsbesked kan överklagas av både sökanden och andra sakägare, såsom ägare till grannfastigheter.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt