Anmälan

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande kunskap om anmälningsprocessen och har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden. Advokatbyråns grundare advokat Giedre Jirvell har bland annat deltagit i utarbetandet av den nu gällande plan- och bygglagen, vilken trädde i kraft den 2 maj 2011. Hon ingick i arbetsgruppen för PBL såväl på Enheten för hållbar utveckling, Miljödepartementet, som på Plan-, bygg och bostadsenheten, Socialdepartementet, där plan- och byggfrågorna tidigare låg.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har därmed omfattande expertis och samlad kompetens för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning genom hela anmälningsprocessen. I de flesta fall agerar vi som ombud i mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen, men erfarenheterna visar att det oftast lönar sig att koppla in juridisk expertis i ett tidigt skede för att förhindra en eventuell överklagandeprocess.

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är rivning i vissa fall, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt inrättande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har meddelat ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Detta om nämnden inte beslutar annat.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt