Strandskydd

Strandskydd och strandskyddsdispens

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har lång erfarenhet av frågor om strandskydd och strandskyddsdispens. Våra advokater och jurister bistår dagligen våra klienter med att ansöka om strandskyddsdispens. Vi överklagar även beslut om nekad och beviljad strandskyddsdispens till överinstans. Vi hjälper därtill med att svara på förelägganden från kommunen och länsstyrelsen som rör vidtagna åtgärder i strandskyddat område.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har med framgång biträtt ett antal fastighetsägare avseende ansökan om dispens. Vi har även åstadkommit helt eller devis bifall vid överklagade förelägganden om utrivning och återställande. Våra jurister har ett antal gånger lyckats få prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, där helt eller delvis bifall kunnat åstadkommas.

Vi kan bistå våra klienter med att ansöka om strandskyddsdispens, överklaga beslut om nekade eller beviljade strandskyddsdispenser. Vi hjälper även till med rättsliga överväganden och vägleder kring gällande rättspraxis på området. Advokatbyrån är dessutom framstående i landet med att driva överklagandena om utvidgad strandskydd. Våra advokater och jurister har företrätt hundratals fastighetsägare i 5 län och 20 kommuner. I vissa fall har utvidgat strandskydd upphävts helt eller delvis.

Advokatbyråns jurister har även, på uppdrag av Naturvårdsverket och regeringen, varit delaktiga i utformningen av ett lagförslag om undantag från strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Lagförslaget trädde i kraft den 1 september 2014 genom propositionen Strandskydd vid små sjöar och vattendrag, prop. 2013/14:214.

Syften med strandskyddet

Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och bosätta sig i strandnära lägen runt om i Sverige. Samtidigt syftar strandskyddet till att förhindra en överexploatering av landets strandområden och bevara allmänhetens tillgång till friluftsliv kring stränder och vatten. Strandskyddet syftar även till att bevara särskilt biologiskt värdefulla land- och vattenområden.

Generellt och utvidgat strandskydd

Strandskyddet utgör ett generellt förbud mot ingrepp i miljön, inom ett område om 100 meter från strandkanten vid hav, insjöar och vid vattendrag på land och i vattnet. Det är bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader eller ändra befintliga sådana samt på annat sätt försämra tillgängligheten för allmänheten eller väsentligen förändra livsvillkoren för växter och djur. I vissa fall har strandskyddet utvidgats till att omfatta uppåt 300 meter eller har tagits bort helt.

Särskilda skäl för dispens

Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kapitel miljöbalken. Huvudregeln är att strandskyddsdispens endast lämnas om särskilda skäl föreligger. Vid en bedömning av huruvida dispens från strandskyddet kan tillåtas ska en intresseavvägning mellan syftet med strandskyddet och den enskildes rätt att använda sin mark eller vatten företas. En inskränkning i den enskildes rätt ska vara proportionerlig i förhållande till syftena med strandskyddet. En inskränkning får alltså inte gå längre än vad som krävs för att syftena med strandskyddet kan tillgodoses.

Föreläggande om utrivning

Det är av väsentlig betydelse att både privatpersoner och företag, som avser att uppföra byggnader och anläggningar, är väl införstådda med vilka åtgärder omfattas av dispensplikt. Detsamma gäller även om man önskar att göra mindre ingrepp i strandskyddad miljö. En genomförd åtgärd utan dispens kan leda till föreläggande om utrivning eller i värsta fall till åtal för miljöbrott. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån arbetar dagligen med att besvara förelägganden utfärdade av kommunen eller länsstyrelsen, samt att överklaga beslut om förelägganden till mark- och miljödomstolarna.

GIEDRE JIRVELL

Jurist

giedre.jirvell@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 88 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt