Biotopskydd

Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i ärenden rörande biotopskydd och kan därmed bistå med en kvalificerad hantering av frågeställningar som omfattas av rättsområdet.

Alléer, källor, odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar och våtmarker är några exempel på områden som omfattas av det generella biotopskyddet i miljöbalken (1998:808). Utöver detta finns det ett antal av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen specifikt utpekade områden runt om i Sverige. Ingen typ av verksamhet får bedrivas eller åtgärder vidtas inom ett biotopskyddsområde, såtillvida dispens inte meddelats. Det är därmed av vikt för verksamhetsutövare och privatpersoner att vara medvetna om huruvida deras fastigheter inhyser ett sådant biotopskyddsområde och under vilka omständigheter dispens kan meddelas.

Jorunn Göransson

Jurist

jorunn.goransson@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 89 96

Max Franzén

Jurist

max.franzen@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 03 31

Elin Svantesson

Jurist

elin.svantesson@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 18 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt