Vindkraft

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet och specialkunskap kring hantering av mål och ärenden rörande vindkraft enligt miljöbalken. Vi biträder såväl verksamhetsutövare som boende och intresseorganisationer i frågor rörande vindkraftsanläggningar. Advokatbyråns jurister har med framgång drivit ett antal vindraftsmål, varav ett av de mer kända är Hake Fjord i Göteborgs skärgård, där vi företrädde den breda allmänheten bestående av ca 8 000 enskilda.

Vindkraft är en viktig förnybar energikälla som tar mycket land- och vattenområden i anspråk och ofta påverkar såväl närboende människor, som djur och fåglars levnadsmönster. Det är således av vikt att vindkraftsetablering sker i områden som är lämpliga för ändamålet. Uppförande och drift av vindkraftverk klassas som miljöfarlig verksamhet, vilket i regel är tillståndspliktigt enligt miljöbalken (1998:808). Även frågor kring olika typer av områdesskydd, såsom strandskydd och Natura 2000, kan bli aktuella. Utöver detta kan det krävas koncession enligt ellagen, samt tillstånd för vattenverksamhet om vindkraftsetableringen planeras i vatten.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt