Vattenverksamhet

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att biträda klienter i frågor som rör vattenverksamhet och kan därmed erbjuda kvalitativ rådgivning och expertis inom området. Vi erbjuder råd och agerar som ombud för både verksamhetsutövare som vill exploatera och individer som riskerar att påverkas av en planerad vattenverksamhet.

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning, eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområden genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden är alla exempel på vattenverksamheter. Alla dessa åtgärder kräver, med undantag från vissa begränsade åtgärder i ytvattenförekomster, vilka är anmälningspliktiga enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m. (1998:1388), tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det dock att anmäla dem till länsstyrelsen, som är tillsynsmyndigheten för vattenverksamheter. För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd. Det är emellertid viktigt att känna till att det är den som avser att vidta åtgärden som är skyldig att bevisa att någon inverkan inte uppkommer.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt