Tillståndsprövning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har en gedigen och långvarig erfarenhet av tillståndsprövningar och därtill relaterade frågeställningar. Våra jurister kan därmed bistå med rådgivning och agera som ombud i alla former av tillståndsmål och ärenden.

Av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att miljöfarliga verksamheter av större slag kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Tillståndsplikt kan således tillkomma både vid uppstart av nya verksamheter samt vid ändringar av befintliga sådana. Det är av väsentlig betydelse att enskilda individer eller företag som bedriver eller planerar att bedriva olika typer av miljöfarliga verksamheter i ett tidigt skede får en god uppfattning om vilka tillstånd som krävs och hur sådana tillstånd kan erhållas.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt