Tillåtlighetsprövning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har varit inblandade i några av de största infrastrukturprojekten i svensk modern tid och har därför bred erfarenhet kring tillåtlighetsprocessen och kan bistå med kvalificerad rådgivning för alla berörda parter. Advokatbyråns grundare har, under sin tid på Miljödepartementet, varit ansvarig för delar av tillåtlighetsprövningar enligt miljöbalken.

Tillåtlighetsprövning kan aktualiseras för projekt som omfattas av 17 kap. miljöbalken (1998:808). Dessa bestämmelser rör nya kärntekniska verksamheter, motorvägar, järnvägar eller allmänna farleder och innebär att regeringen tillåtlighetsprövar verksamheten. Av 17 kap. 6 § framgår även att kommunfullmäktiges tillstyrkan krävs för att regeringen ska kunna meddela ”tillåtlighet”. Det finns dock viss möjlighet att regeringen ändå kan tillåta ett projekt, bland annat om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget och om det inte finns någon annan lämplig plats.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt