Strandskyddsdispens

 Strandskyddsdispens

 Strandskyddsdispens utgör en betydande del av byråns verksamhet. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har lång erfarenhet av att överklaga strandskyddsdispens. Våra advokater och jurister bistår dagligen våra klienter med att ansöka om strandskyddsdispens. Vi överklagar även beslut om nekad och beviljad strandskyddsdispens till överinstans. Vi hjälper därtill med att svara på förelägganden från kommunen och länsstyrelsen som rör vidtagna åtgärder i strandskyddat område.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har agerat som juridiskt ombud i genom att hjälpa med att överklaga strandskyddsdispens i hundratals mål och ärenden runt om i Sverige och har framgångsrikt biträtt klienterna i mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och hos regeringen. Vi har även flertalet gånger åstadkommit bifall vid överklagade förelägganden om utrivning och återställande. Våra jurister har gedigen erfarenhet av att ansöka om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, där bifall kunnat åstadkommas.

Vad kan vi som advokatbyrå hjälpa dig med?

Vi kan bistå våra klienter med att ansöka om strandskyddsdispens och överklaga strandskyddsdispens. Vi har bred erfarenhet av tomtplatsavgränsning och de olika skälen till strandskyddsdispens. Vi hjälper även till med rättsliga överväganden och vägleder kring gällande rättspraxis på området. Advokatbyrån är dessutom framstående i landet med att driva överklagandena om utvidgat strandskydd. Våra advokater och jurister har företrätt hundratals fastighetsägare i 5 län och 20 kommuner. I vissa fall har utvidgat strandskydd upphävts helt eller delvis.

Vi är ledande rättsexperter på strandskydd

Advokat Giedre Jirvell har god praktisk insyn i hur reglerna om strandskydd ska tillämpas. Hon var anställd som Head of Section på Miljödepartementet, Regeringskansliet, vid tiden som nuvarande strandskyddsbestämmelser utarbetades och har sedermera arbetat med bestämmelsernas tillämpning på Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Advokat Giedre Jirvell har även, på uppdrag av Naturvårdsverket och regeringen, varit delaktig i utformningen av ett lagförslag om undantag från strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Lagförslaget trädde i kraft den 1 september 2014 genom propositionen Strandskydd vid små sjöar och vattendrag, prop. 2013/14:214. Hon är fortsättningsvis aktiv med att bevaka rättsutvecklingen och har lämnat förslag till lagändringar till Utredningen om översyn av strandskydd.

Våra vanligaste uppdrag om strandskydd

Ansökan om strandskyddsdispens
Överklagande av strandskyddsdispens
Strandskyddsdispens för bostadshus
Strandskyddsdispens för komplementhus
Strandskyddsdispens för brygga
Strandskyddsdispens för småbåtshamn
Strandskyddsdispens för ändrad användning
Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad
Strandskyddsdispens för utvidgning av pågående verksamhet
Strandskyddsdispens för åtgärder i vatten
Tomtplatsavgränsning
Avstyckning i strandskyddat område
Klyvning i strandskyddat område
Undantag från dispens för areella näringar
Utvidgat strandskydd
Föreläggande om återställande
Åtalsanmälan för olovligt vidtagna åtgärder
Strandskyddets upphävande i detaljplan
Ersättning för rådighetsinskränkning
Tillstånd från naturreservatsföreskrifterna

Strandskyddsdispens advokat

strandskyddsdispens advokat

 
Vad innebär strandskydd?

Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och bosätta sig i strandnära lägen runt om i Sverige. Samtidigt syftar strandskyddet till att förhindra en överexploatering av landets strandområden och bevara allmänhetens tillgång till friluftsliv kring stränder och vatten. Strandskyddet syftar även till att bevara särskilt biologiskt värdefulla land- och vattenområden.

Generellt och utvidgat strandskydd

Strandskyddet utgör ett generellt förbud mot ingrepp i miljön, inom ett område om 100 meter från strandkanten vid hav, insjöar och vid vattendrag på land och i vattnet. Det är bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader eller ändra befintliga sådana samt på annat sätt försämra tillgängligheten för allmänheten eller väsentligen förändra livsvillkoren för växter och djur. I vissa fall har strandskyddet utvidgats till att omfatta uppåt 300 meter eller har tagits bort helt.

Strandskydd och särskilda skäl för dispens

Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kapitel miljöbalken. Huvudregeln är att strandskyddsdispens endast lämnas om särskilda skäl föreligger. Av de sex särskilda skäl uppräknade i miljöbalken tillämpas punkt 1 och 3 i de flesta fallen. Punkt 2 och 4 är svårare att tillämpa, medan punkt 5 används ytterst sällan och punkt 6 nästan aldrig används. Utöver dessa skäl finns det villkorat undantag för areella näringar och skäl för dispens för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Fri passage

För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, ska det alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. I 7 kap. 18 f § MB stadgas att fri passage för allmänheten ska säkerställas och att tomtplatsen ska avgränsas vid dispensgivning. I förarbetena till bestämmelsen anges att fri passage om ett tiotal meter bör lämnas. Det är dock inte alltid möjligt att lämna fri passage på grund av omständigheterna i det enskilda fallet och sedan före strandskyddets ikraftträdande ianspråktagen mark. Gällande praxis i frågan är varierande.

Föreläggande om återställande och utrivning i området som omfattas av strandskydd

Det är av väsentlig betydelse att både privatpersoner och företag, som avser att uppföra byggnader och anläggningar, är väl införstådda med vilka åtgärder omfattas av dispensplikt. Detsamma gäller även om man önskar att göra mindre ingrepp i strandskyddad miljö. En genomförd åtgärd utan dispens kan leda till föreläggande om utrivning eller i värsta fall till åtal för miljöbrott. Ett föreläggande kan därtill vara förenat med vite som kan medföra långtgående ekonomiska konsekvenser. Du som har erhållit föreläggandet har möjlighet att söka om strandskyddsdispens i efterhand parallellt som du överklagar föreläggandet om återställande till överinstans. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån arbetar dagligen med att besvara förelägganden utfärdade av kommunen eller länsstyrelsen, samt att överklaga beslut om förelägganden till mark- och miljödomstolarna.

Proportionalitet i ärenden om strandskyddsdispens

Vid en bedömning av huruvida dispens från strandskyddet kan tillåtas ska en intresseavvägning mellan syftet med strandskyddet och den enskildes rätt att använda sin mark eller vatten företas. En inskränkning i den enskildes rätt ska vara proportionerlig i förhållande till syftena med strandskyddet. En inskränkning får alltså inte gå längre än vad som krävs för att syftena med strandskyddet kan tillgodoses. En proportionalitetsbedömning ska göras oavsett om ärendet rör ansökan om eller överklagande av strandskyddsdispens.

Ansöka om strandskyddsdispens

Du som avser att vidta en åtgärd i strandskyddat område ska alltid se till att innan du börjar vidta den önskade åtgärden undersöker huruvida åtgärden omfattas av dispensplikt och ansökan om dispens behöver sökas. Som huvudregel avgörs ansökan om dispens av den kommunala samhällsbyggnadsnämnden eller motsvarande organ. I vissa situationen beslutar länsstyrelsen som första instans. Länsstyrelsen granskar även samtliga kommunala beslut varigenom dispens har beviljats. I vissa fall kan länsstyrelsen välja att överpröva det kommunala beslutet. En sådan överprövning kan leda till att nämndens beslut upphävs, fastställs eller ändras. En vanlig anledning till att länsstyrelsen väljer att överpröva är att det saknas grund för dispens, att nämnden undanlåtit att besluta om tomtplatsbestämning eller att den enligt länsstyrelsens bedömning behöver inskränkas.

Överklaga strandskydd och strandskyddsdispens

Du som är missnöjd med nämndens eller länsstyrelsens beslut kan överklaga strandskyddsdispens eller den delen av beslutet rör inskränkt tomtplatsavgränsning till överinstans, som är länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen beroende på i vilken instans som ärendet påbörjades. Vissa mål som rör upphävande av strandskyddet i detaljplan kan i undantagsfall komma att prövas av Högsta domstolen.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt