Strandskydd

Strandskydd och strandskyddsdispens

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har lång erfarenhet av frågor om strandskydd och strandskyddsdispens. Våra advokater och jurister bistår dagligen våra klienter med att ansöka om strandskyddsdispens. Vi överklagar även beslut om nekad och beviljad strandskyddsdispens till överinstans. Vi hjälper därtill med att svara på förelägganden från kommunen och länsstyrelsen som rör vidtagna åtgärder i strandskyddat område.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har agerat som juridiskt ombud avseende strandskydd och strandskyddsdispens i hundratals mål och ärenden runt om i Sverige och har framgångsrikt biträtt klienterna i mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och hos regeringen. Vi har även flertalet gånger åstadkommit bifall vid överklagade förelägganden om utrivning och återställande. Våra jurister har gedigen erfarenhet av att ansöka om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, där bifall kunnat åstadkommas.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kan bistå våra klienter med att ansöka om strandskyddsdispens, överklaga beslut om nekade eller beviljade strandskyddsdispenser. Vi har bred erfarenhet av tomtplatsavgränsning och de olika skälen till strandskyddsdispens. Vi hjälper även till med rättsliga överväganden och vägleder kring gällande rättspraxis på området. Advokatbyrån är dessutom framstående i landet med att driva överklagandena om utvidgat strandskydd. Våra advokater och jurister har företrätt hundratals fastighetsägare i 5 län och 20 kommuner. I vissa fall har utvidgat strandskydd upphävts helt eller delvis.

Vi är ledande rättsexperter på strandskydd

Advokat Giedre Jirvell har god praktisk insyn i hur reglerna om strandskydd ska tillämpas. Hon var anställd som Head of Section på Miljödepartementet, Regeringskansliet, vid tiden som nuvarande strandskyddsbestämmelser utarbetades och har sedermera arbetat med bestämmelsernas tillämpning på Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Advokat Giedre Jirvell har även, på uppdrag av Naturvårdsverket och regeringen, varit delaktig i utformningen av ett lagförslag om undantag från strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Lagförslaget trädde i kraft den 1 september 2014 genom propositionen Strandskydd vid små sjöar och vattendrag, prop. 2013/14:214. Hon är fortsättningsvis aktiv med att bevaka rättsutvecklingen och har lämnat förslag till lagändringar till Utredningen om översyn av strandskydd.

Våra vanligaste uppdrag

Strandskyddsdispens för bostadshus
Strandskyddsdispens för komplementhus
Strandskyddsdispens för brygga
Strandskyddsdispens för småbåtshamn
Strandskyddsdispens för ändrad användning
Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad
Strandskyddsdispens för utvidgning av pågående verksamhet
Strandskyddsdispens för åtgärder i vatten
Tomtplatsavgränsning
Avstyckning i strandskyddat område
Klyvning i strandskyddat område
Undantag från dispens för areella näringar
Utvidgat strandskydd
Föreläggande om återställande
Åtalsanmälan för olovligt vidtagna åtgärder
Strandskyddets upphävande i detaljplan
Ersättning för rådighetsinskränkning
Tillstånd från naturreservatsföreskrifterna

strandskydd dispens advokat

Syften med strandskyddet

Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och bosätta sig i strandnära lägen runt om i Sverige. Samtidigt syftar strandskyddet till att förhindra en överexploatering av landets strandområden och bevara allmänhetens tillgång till friluftsliv kring stränder och vatten. Strandskyddet syftar även till att bevara särskilt biologiskt värdefulla land- och vattenområden.

Generellt och utvidgat strandskydd

Strandskyddet utgör ett generellt förbud mot ingrepp i miljön, inom ett område om 100 meter från strandkanten vid hav, insjöar och vid vattendrag på land och i vattnet. Det är bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader eller ändra befintliga sådana samt på annat sätt försämra tillgängligheten för allmänheten eller väsentligen förändra livsvillkoren för växter och djur. I vissa fall har strandskyddet utvidgats till att omfatta uppåt 300 meter eller har tagits bort helt.

Särskilda skäl för dispens

Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kapitel miljöbalken. Huvudregeln är att strandskyddsdispens endast lämnas om särskilda skäl föreligger. Av de sex särskilda skäl uppräknade i miljöbalken tillämpas punkt 1 och 3 i de flesta fallen. Punkt 2 och 4 är svårare att tillämpa, medan punkt 5 används ytterst sällan och punkt 6 nästan aldrig används. Utöver dessa skäl finns det villkorat undantag för areella näringar och skäl för dispens för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Fri passage

För att trygga allmänhetens tillgång till fria stränder, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, ska det alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. I 7 kap. 18 f § MB stadgas att fri passage för allmänheten ska säkerställas och att tomtplatsen ska avgränsas vid dispensgivning. I förarbetena till bestämmelsen anges att fri passage om ett tiotal meter bör lämnas.

Föreläggande om utrivning

Det är av väsentlig betydelse att både privatpersoner och företag, som avser att uppföra byggnader och anläggningar, är väl införstådda med vilka åtgärder omfattas av dispensplikt. Detsamma gäller även om man önskar att göra mindre ingrepp i strandskyddad miljö. En genomförd åtgärd utan dispens kan leda till föreläggande om utrivning eller i värsta fall till åtal för miljöbrott. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån arbetar dagligen med att besvara förelägganden utfärdade av kommunen eller länsstyrelsen, samt att överklaga beslut om förelägganden till mark- och miljödomstolarna.

Proportionalitet

Vid en bedömning av huruvida dispens från strandskyddet kan tillåtas ska en intresseavvägning mellan syftet med strandskyddet och den enskildes rätt att använda sin mark eller vatten företas. En inskränkning i den enskildes rätt ska vara proportionerlig i förhållande till syftena med strandskyddet. En inskränkning får alltså inte gå längre än vad som krävs för att syftena med strandskyddet kan tillgodoses.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt