Områdesskydd

Områdesskydd enligt miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister inom miljörätt och områdesskydd och bistår i samtliga ärenden kopplade till områdesskydd. Våra jurister är väl insatta i miljörättsliga bestämmelser jämte praxis och kan därför bistå med adekvat juridisk expertis.

Områdesskydd i form av strandskydd, Natura 2000, nationalpark, naturreservat osv. regleras i 7 kap. miljöbalken (1998:808). Då dessa områdesskydd kräver olika typer av skyddsåtgärder och har olika typer av rättsliga regleringar är det av stor vikt att ha goda kunskaper kring vilka områdesbestämmelser som är aktuella i det specifika fallet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt