Olägenheter

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister inom miljörätt och har omfattande erfarenhet av att hantera ärenden som rör olägenheter. Våra jurister kan därmed bistå med adekvat juridisk expertis för att förebygga olägenheter eller minska redan uppkomna sådana. Störning ska enligt praxis vara betydande och inte ortsvanlig för att verksamheten ska kunna förbjudas.

Miljöbalken (1998:808) ska främja en hållbar utveckling. Det betyder att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. De grundläggande hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken är tillämpliga i fråga om i princip all mänsklig aktivitet som kan skada människors hälsa eller miljön. I 9 kap. miljöbalken finns det även särskilda bestämmelser som reglerar olägenhet för människors hälsa. Det föreskrivs bland annat att alla måste vidta nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighet så snart det finns risk för skada eller olägenhet för människors hälsa. En annan grundläggande princip är reglerna om egenkontroll för verksamhetsutövare. Bestämmelserna innebär att alla verksamhetsutövare fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet så att skador och olägenhet för människors hälsa förebyggs. Tillsynen i fråga om olägenheter enligt miljöbalken bedrivs av kommunernas miljöförvaltningar.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt