Naturreservat

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister inom miljörätt och områdesskydd och bistår i samtliga ärenden kopplade till naturreservat. Våra jurister är väl insatta i miljörättsliga bestämmelser jämte praxis och kan därför bistå med adekvat juridisk expertis.

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av den yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken (1998:808). Det finns i dagsläget drygt 4 500 naturreservat i landet. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden där syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Det är därför av vikt att en eventuell exploatör har goda kunskaper om vilka specifika regleringar som gäller i det aktuella reservatet. En sådan kunskap kan även ha en avgörande betydelse för utfallet av en eventuell tillståndsprocess.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt