Natura 2000

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister inom miljörätt och områdesskydd och bistår i samtliga ärenden kopplade till Natura 2000. Våra jurister är väl insatta i miljörättsliga bestämmelser jämte praxis och kan därför bistå med adekvat juridisk expertis.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom EU. I Sverige finns det cirka 4 000 Natura 2000-områden. Målet med nätverket är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls, genom bevarande och förbättring av arternas livsmiljöer. Natura 2000 omfattar därmed värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områdena är skyddade i enlighet med 7 kapitel miljöbalken (1998:808) och majoriteten är även skyddade som nationalpark eller naturreservat. Åtgärder som riskerar att påverka ett Natura 2000-område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen och i vissa fall från regeringen.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt