Nationalpark

Advokatbyråns jurister har god kännedom om de aktuella bestämmelserna och har bland annat, på uppdrag av informations- och kunskapsföretaget JP Infonet, tagit fram kommentarerna till 31 kapitel miljöbalken, som återfinns i JP Infonets databas. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av frågor kopplande till nationalparker och kan biträda fastighetsägare i dessa frågeställningar.

Sverige har i dagsläget 30 nationalparker. Alla dessa områden betraktas som särskilt viktiga att skydda och bevara och marken ägs och förvaltas därför av staten. På grund av detta är nationalparker det starkaste naturskydd ett område kan få. Skötseln av nationalparkerna syftar i första hand till att bevara deras naturliga tillstånd. Det innebär att naturen ofta får vara som den är. I områden som präglats av traditionell skötsel är det däremot viktigt att skötseln fortsätter. Annars riskerar dessa miljöer att växa igen och tappa sitt traditionella värde.

Enskilda fastighetsägare som påverkas av bildandet av nationalparker, som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras, kan vara berättigade till ersättning, som motsvarar upp till 125 procent av fastighetens marknadsvärde.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt