Miljötillsyn

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån agerar som ombud i tillsynsfrågor och kan exempelvis bistå i kontakt med tillsynsmyndigheten eller vid överklagande av förelägganden. Våra jurister har god erfarenhet av att få till en dialog med tillsynsmyndigheten och i överklagade fall få helt eller delvis gehör i överinstans.

Verksamheter som kan påverka miljö och människors hälsa på ett negativt sätt klassas enligt miljöbalken som miljöfarliga. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter och kontrollerar att alla verksamheter följer miljörättsliga bestämmelser och villkoren i tillståndet. Tillsynen är obligatorisk men frekvensen bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt hur miljöfarlig den klassas. Extrainsatta inspektioner kan föranledas av att inspektören bedömer att avvikelser som hittats behöver följas upp, eller att det inkommer klagomål på verksamheten.

Miljötillsyn kan aktualiseras även vid andra verksamheter än miljöfarliga sådana, såsom åtgärder i strandskyddade områden eller ingrepp i vattenområden. Många gånger agerar tillsynsmyndigheter utifrån inkomna anmälningar. Det är av vikt att samarbeta med tillsynsmyndigheten och i tid inkomma med svaromål, för att på bästa sätt minimera risken för förelägganden eller få en bättre utformning av desamma.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt