Miljötillstånd

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister inom miljörätt och bistår i samtliga mark- och miljörelaterade mål och ärenden. Tillstånds- och tillsynsprövning utgör ett av advokatbyråns kärnområden som vi är verksamma inom.

För flertalet verksamheter finns krav på att anmäla eller ha tillstånd för att bedriva viss verksamhet. Det finns också krav på att som verksamhetsutövare utföra egenkontroller och i vissa fall lämna in miljörapporter till tillsynsmyndigheten.

Det är av vikt att försäkra sig om huruvida verksamheten som verksamhetsutövaren avser att bedriva är tillståndspliktig eller anmälningspliktig. Om en tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet påbörjas eller bedrivs utan tillstånd kan det leda till ett straffrättsligt ansvar och/eller miljösanktionsavgift.

Ett miljötillstånd innebär inte enbart begränsningar utan även möjligheter. Tydliga ramar för hur verksamheten får bedrivas medför trygghet och ökade strategiska möjligheter att utveckla sin verksamhet i fortsättningen. Ett miljötillstånd har i huvudregel rättskraft, innebärande att tillsynsmyndigheterna och mark- och miljödomstolarna är begränsade i att besluta om nya villkor som regleras i tillståndet. Endast i undantagsfall kan ett tillstånd omprövas, nya villkor bestämmas, eller tillståndet återkallas helt å hållet.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt